KORESPONDI DEZIRAS

Tarifo: Du internaciaj respondkuponoj por kvin vortoj aux mallongigoj. Esp-organizoj kaj niaj perantoj gxuas 50% da rabato. La redakcio ne respondecas pri la enhavo de la anoncetoj nek pri la plenumado de la promesoj faritaj en ili.

* Donanzan Gabriella dez. kor. tm. Adr.: Via Caile N-6, Schio 36015, Vicenza, Italio.

*Annel Haehl, 53-j., dez.kor.tm. pri cxiuj temoj, precipe paco kaj poezio. Adr.: 616 Illinois St. Lawrence, KS 66044-23240, Usono.

*Umid Soft sercxas kontaktojn tm. por geedzigxaj celoj. Adr.: Samarkando a/k 10, 703000 Uzbekistano.

*Alvaro Rabelo dez. kor. Adr.: C.P.21, Cascavel, 85 808-970-PR. Brazilo.

*Miloslav Sxvacxek dez. kor. Adr.: Trsxicka 5, CZ-75127 Pencice, Cxehxio.