KORESPONDI DEZIRAS

Tarifo: Du internaciaj respondkuponoj por kvin vortoj aux mallongigoj. Esp-organizoj kaj niaj perantoj gxuas 50% da rabato. La redakcio ne respondecas pri la enhavo de la anoncetoj nek pri la plenumado de la promesoj faritaj en ili.

* S-ro Ye Su, instruisto de la angla lingvo, sxatas lingvistikon, dez. kor. tm. Esperante, precipe kun greka kaj izraela lingvistoj, interesigxas pri angla kaj Esperanta instruado, kaj diversaj temoj. Adr.: Shengli Xiaoxue, CN-412200 Liling, Hunan, Cxinio.

* Deziras kor. tm. pri cxiuj temoj jenaj bulgaroj: Asja Hristova, 40-j., str. Opalcxenska 17; Pepa Velikova, 50-j., str. Ruen 15; Hranimirka Atanasova, 23-j., str. L. Karavelov 22. Komuna adreso: 5180 Polski Trambes, Bulgario.

* Miroslav Majersky, vendisto, dez. kor. Adr.: T.G. Masaryka 42, 549 01 Nove Mesto n/Met, Cxehxio.

* Liska Jaroslav, 37-j. skolto, volas intersxangxi leterojn, bildkartojn kaj posxtmarkojn kun gesamideanoj el la tuta mondo. Adr.: Sidliste Svobody 19/71, 796 01 Prostejov, Cxehxio.

* S-ro Gerard Mansel dez. kor., interesigxas pri arkeologio. Adr.: 17 rue Armatrong, B.P. 1963, Noumea, Nouvelle Caledonie, Nov-Kaledonio.