KORESPONDI DEZIRAS

Tarifo: Du internaciaj respondkuponoj por kvin vortoj aux mallongigoj. Esp-organizoj kaj niaj perantoj gxuas 50% da rabato. La redakcio ne respondecas pri la enhavo de la anoncetoj nek pri la plenumado de la promesoj faritaj en ili.

* Lernantoj, 7-8-jaraj, dez. kor. tm. Skribu al ilia instruistino Sandrine Menei CE 1/CE 2, ecole elementaire, 315, route des Serres, FR-06570 Saint-Paul de Vence, Francio.

*Juho Ilmari Vattulainen volas kor. tm. Adr.: 81160 Romppala, Rantakylantie 64, Finnlando.

*Rana Abedian, 28-j. studentino, dez. kor. tm. pri cxiuj temoj, precipe pri filmo, muziko, arto kaj literaturo. Adr.: P.O. Box 64815 - 439, Andimeshk, Iran.

*Yonier Cables Solis dez. kor. kun la intereso de kulturo, muziko, scienco, sporto kaj kutimoj de diversaj landoj. Adr.: Las Crules de Purnio, Unidad #: 36-79 "La Cridla", Holguin 80100. Cuba.

*Kosa Peter sercxas gesamideanojn por skribi Esperantajn artikolojn por lia aperonta revuo duonjara kaj doni konsilojn pri Esperantaj cxapelitaj literoj. Adr.: 4142 Sandominic, jud. Harghita, str. Solyom mr. 612, Rumanio.