KORESPONDI DEZIRAS

Tarifo: Du internaciaj respondkuponoj por kvin vortoj aux mallongigoj. Esp-organizoj kaj niaj perantoj gxuas 50% da rabato. La redakcio ne respondecas pri la enhavo de la anoncetoj nek pri la plenumado de la promesoj faritaj en ili.

* Lernantoj de du elementaj lernejoj dez. kor. kun samagxaj esperantistoj. Se iu volas, tiu skribu al: Mao Hanchun, Shiyan Xiaoxue, Keqiao, 312030 Shaoxing, Zhejiang, Cxinio; kaj al: Shi Xueqin, Baotalu Zhongxin Xiaoxue, 212002 Zhenjiang, Jiangsu, Cxinio.

* Li Desen, 61-j. eksinstruisto, dez. kor. tm. Adr.: Li Shuying, Hangang Zidonghua Bu, 056015 Handan, Hebei, Cxinio.

* Juan Gualberto Mones Castillo, 35-j., dez. kor. tm. Adr.: Morro 25912, en/ Celedonio Bernal y Final, Calabazar 19230, Ciudad Habana, Cuba.

* Membroj de nove fondita grupo Amikara Rondo Esperantista dez. sercxi kontaktojn en la tuta mondo. Adr.: Komarom - Szony, Petofi Sandor ut. 3., HU-2921 Hungario.

* Grazyna Byczkowska, 43-j. virino, dez. kor. pri cxiuj temoj, interesigxas pri danco kaj muziko. Adr.: ul. Podjazdowa 6, 60-480 Poznan, Pollando.